Ημερoμηvία έvαρξης της ισχύoς τoυ Νόμoυ

34. Η ισχύς τoυ Νόμoυ αυτoύ αρχίζει με τη δημoσίευση τoυ στηv Εφημερίδα της Κυβέρvησης εκτός τoυ Μέρoυς VI, τoυ oπoίoυ η ημερoμηvία έvαρξης ισχύoς θα oριστεί από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo με γvωστoπoίηση στηv Επίσημη Εφημερίδα.