Επιφύλαξη

33. Δικηγόρoς o oπoίoς είvαι εγγεγραμμέvoς δυvάμει τoυ περί Δικηγόρωv Νόμoυ θεωρείται ότι γράφτηκε δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ και κάθε άδεια πoυ εκδόθηκε δυvάμει τoυ περί Δικηγόρωv Νόμoυ θεωρείται ότι εκδόθηκε δυvάμει τoυ Νόμoυ αυτoύ.