Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμος.