Φιλοδώρημα όταν διδάσκαλος αποθάνει εν υπηρεσία ή μετά την αφυπηρέτησιν

61.-(1) Όταν δάσκαλος που κατέχει συντάξιμη θέση ή δάσκαλος που υπηρετεί σε μη συντάξιμη θέση στην οποία αποσπάσθηκε από συντάξιμη θέση αποθάνει στην υπηρεσία, χορηγείται στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο αυτού εφάπαξ ποσό μη υπερβαίνον τις ετήσιες συντάξιμες απολαβές του κατά την ημερομηνία του θανάτου του ή το εφάπαξ ποσό στο οποίο θα εδικαιούτο εάν είχε αφυπηρετήσει κάτω από τις περιστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο (β) του άρθρου 51, κατά την ημερομηνία του θανάτου του, οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά είναι το μεγαλύτερο:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου σε περίπτωση που ο θάνατος επισυμβεί μεταξύ της 31ης Ιανουαρίου και της 31ης Αυγούστου, η συντάξιμη υπηρεσία του λογίζεται ότι αυξάνεται κατά δύο μήνες ή κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας του θανάτου του και της 31ης Αυγούστου εάν τούτο είναι βραχύτερο των δύο μηνών.

(2) Όταν διδάσκαλος εις τον οποίον εχορηγήθη σύνταξις ή φιλοδώρημα δυνάμει του παρόντος Μέρους αποθάνη μετά την αφυπηρέτησιν του και το συνολικώς πληρωθέν ή πληρωτέον εις αυτόν μέχρι του θανάτου του ποσόν υπό μορφήν συντάξεως ή φιλοδωρήματος δι’ οιανδήποτε υπηρεσίαν είναι μικρότερον του ετησίου μισθού τον οποίον ελάμβανε κατά τον χρόνον της αφυπηρετήσεως του το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να χορηγήση εις τον νόμιμον προσωπικόν αντιιπρόσωπον αυτού φιλοδώρημα ίσον προς την διαφοράν.