Συνοπτικός τίτλος

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμος.