Ερμηνεία

45. Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία” σημαίνει την υπηρεσίαν την περιλαμβάνουσαν τας θέσεις των διδασκάλων και οιασδήποτε ετέρας θέσεις τας οποίας ήθελεν ορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον~

“διδάσκαλος” σημαίνει-

(α) Τον εκπαιδευτικό που διορίζεται σύμφωνα με το Νόμο για υπηρεσία σε δημόσια σχολεία στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και περιλαμβάνει Διευθυντή και τον κάτοχο οποιασδήποτε άλλης θέσης στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία την οποία θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο~ και

(β) τον εκπαιδευτικό που διορίζεται από την εφορία των αρμένικων σχολείων της Κύπρου για υπηρεσία σε αρμένικο δημοτικό σχολείο της Κύπρου~

“μισθός” σημαίνει τον ετήσιον μισθόν και περιλαμβάνει μέρος του τιμαριθμικού επιδόματος ίσον προς ποσοστόν του ετησίου μισθού ως το Υπουργικόν Συμβούλιον, διά διατάγματος δημοσιευομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ήθελεν εκάστοτε καθορίσει, αλλά δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε έτερον επίδομα~

“φιλοδώρημα” σημαίνει οιονδήποτε φιλοδώρημα χορηγούμενον δυνάμει του παρόντος Μέρους.