Δικαίωμα κατηγορούμενου να εφοδιαστεί με αντίγραφο των καταθέσεων και εγγράφων

7.-(1) Όταν ο κατηγορούμενος κληθεί να απολογηθεί και δεν ομολογήσει ενοχή, δικαιούται με γραπτή αίτηση του προς την κατηγορούσα αρχή να ζητήσει να εφοδιαστεί με αντίγραφο των καταθέσεων και εγγράφων που λήφθηκαν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης αναφορικά με το υπό εκδίκαση ποινικό αδίκημα.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού ο όρος “αντίγραφο” περιλαμβάνει φωτοαντίγραφα των καταθέσεων και εγγράφων στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται.