Δικαίωμα κατηγορούμενου να εφοδιαστεί με αντίγραφο των καταθέσεων και εγγράφων

7.-(1) Όταν κλήση ή ένταλμα που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 44 του παρόντος Νόμου επιδοθεί στον κατηγορούμενο, αυτός δικαιούται με γραπτό αίτημά του προς την κατηγορούσα αρχή να ζητήσει να εφοδιαστεί με αντίγραφο των καταθέσεων και εγγράφων που λήφθηκαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης αναφορικά με το υπό εκδίκαση ποινικό αδίκημα:

Νοείται ότι έναντι της παροχής των αντιγράφων ο κατηγορούμενος θα καταβάλλει το τέλος το οποίο εκάστοτε θα καθορίζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας, με την έγκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

(2) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού ο όρος “αντίγραφο” περιλαμβάνει φωτοαντίγραφα των καταθέσεων και εγγράφων στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται.