Αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας οποιουδήποτε με σκοπό τον εξαναγκασμό αυτού ή άλλου προσώπου να προβεί σε μη οφειλόμενη πράξη ή σε παράλειψη πράξης

251Α. Όποιος αρπάζει ή απάγει ή παράνομα στερεί την ελευθερίαοποιουδήποτε με σκοπό τον εξαναγκασμό αυτού ή άλλου προσώπου να προβεί σε μη οφειλόμενη πράξη ή σε παράλειψη πράξης, είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δεκατέσσερα (14) χρόνια και σε χρηματική ποινή.