Άδικη απόκρυψη ή περιορισμός αρπαγέντος ή απαχθέντος

252. [Διαγράφηκε]