Ο αντιπροσωπευόμενος δεν ευθύνεται για αξιόποινη πράξη αντιπροσώπου που τελέστηκε με εντολή αυτού

184. Ο αντιπροσωπευόμενος δεν υποχρεούται έναντι του αντιπροσώπου, είτε βάσει ρητής είτε βάσει σιωπηρής υπόσχεσης, να καλύψει αυτόν για τις συνέπειες αξιόποινης πράξης που τελέστηκε από τον αντιπρόσωπο με εντολή του αντιπροσωπευόμενου.