Αποζημίωση αντιπροσώπου για βλάβη που προκλήθηκε λόγω παράλειψης αντιπροσωπευόμενου

185. Ο αντιπροσωπευόμενος οφείλει να αποζημιώσει τον αντιπρόσωπο για βλάβη που προκλήθηκε σε αυτόν λόγω παράλειψης ή έλλειψης δεξιότητας του αντιπροσωπευομένου.