Δημόσια εταιρεία: ελάχιστο εγγεγραμμένο κεφάλαιο.

4Α.-(1)Το κατώτερο κεφάλαιο δημόσιας εταιρείας, το οποίο προσφέρθηκε για εγγραφή, είναι 15.000 λίρες.

(2) Το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) κεφάλαιο είναι υποχρεωτικό να υφίσταται το αργότερο κατά την στιγμή, κατά την οποία ζητείται από τον Έφορο η έκδοση του πιστοποιητικού, το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 104, όπως το εδάφιο αυτό αναριθμείται με το άρθρο 24 του παρόντος Νόμου.