Κυρώσεις για παραβίαση των άρθρων 169Α έως 169Γ.

169Δ. Κάθε πληρωμή κατά παράβαση των άρθρων 169Α έως 169Γ πρέπει να επιστραφεί από τους μετόχους που την εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι αυτοί:

(α)  Γνώριζαν την αντικανονικότητα των πληρωμών που έγιναν προς όφελός τους, ή

(β) δεν ήταν δυνατόν να την  αγνοούν, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων.