Μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 128Α, 128Β, 128Γ και 128Δ σε ορισμένες περιπτώσεις

128Ε. Οι διατάξεις των άρθρων 128Α, 128Β, 128Γ και 128Δ δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εταιρεία ή εταιρείες, οι οποίες υπόκεινται στη χρήση των εργαλείων, εξουσιών και μηχανισμών εξυγίανσης που προβλέπονται στον περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο του 2016.