Εξουσία αλλαγής όρων ιδρυτικού εγγράφου που μπορούσαν να περιλαμβάνονται στο καταστατικό

24.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 23 και 202, οποιοσδήποτε όρος που περιλαμβάνεται στο ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας και που νόμιμα θα συμπεριλαμβανόταν στο καταστατικό αντί στο ιδρυτικό έγγραφο, δύναται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού να αλλαχτεί από την εταιρεία με ειδικό ψήφισμα. Η αλλαγή δεν θα έχει ισχύ μέχρι και κατά την έκταση που εγκρίνεται με αίτηση από το Δικαστήριο.

(2) Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται όταν αυτό τούτο το ιδρυτικό έγγραφο προνοεί ή απαγορεύει την αλλαγή όλων ή οποιωνδήποτε από τους πιο πάνω όρους και δεν εξουσιοδοτεί οποιαδήποτε μεταβολή ή κατάργηση των ειδικών δικαιωμάτων οποιασδήποτε τάξης μελών.

(3) Τα εδάφια (3), (4), (5), (6) και (7) του άρθρου 7 εφαρμόζονται σε σχέση με οποιαδήποτε αλλαγή και οποιαδήποτε αίτηση που γίνεται βάσει του άρθρου αυτού όπως αυτά εφαρμόζονται σε σχέση με τις αλλαγές και αιτήσεις με βάση το άρθρο εκείνο.

(4) Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται στο ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας που εγγράφηκε πριν από ή μετά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού.