Μη εφαρμογή του άρθρου 169Α σε εταιρείες επενδύσεων με σταθερό κεφάλαιο.

169Β. (1) Στις εταιρείες επενδύσεων με σταθερό κεφάλαιο, το άρθρο 169Α δεν έχει εφαρμογή, ανσυντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Οι εταιρείες αυτές σημειώνουν τον όρο «εταιρεία επενδύσεων» σε όλα τα έγγραφα, τα οποία κοινοποιούν στον έφορο.

(β) Δεν επιτρέπεται σε εταιρεία της μορφής αυτής, το καθαρό ενεργητικό της οποίας είναι κατώτερο από το ποσό που ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 169Α, να προβαίνει σε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον κατά την ημερομηνία λήξεως του τελευταίου οικονομικού έτους το σύνολο του ενεργητικού της, όπως εμφανίζεται στους ετήσιους λογαριασμούς, είτε θα μπορούσε να προκύψει ως αποτέλεσμα τέτοιας διανομής, είναι κατώτερο κατά μία και μισή φορά του ποσού του συνόλου των χρεών της εταιρείας προς τους πιστωτές της, όπως το ποσό αυτό απορρέει από τους ετήσιους λογαριασμούς.

(γ) Κάθε εταιρεία της μορφής αυτής, η οποία προβαίνει σε διανομή, ενώ το καθαρό ενεργητικό της είναι κατώτερο από το ποσό που ορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 169Α, υποδηλώνει τούτο με μια σημείωση στους ετήσιους λογαριασμούς.

(2) Ως «εταιρείες επενδύσεων με σταθερό κεφάλαιο» νοούνται μόνο οι εταιρείες, οι οποίες έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους σε αξιόγραφα, ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, με μόνη επιδίωξη την κατανομή των κινδύνων από επενδύσεις και το οικονομικό όφελος των μετόχων τους από τα αποτελέσματα της διαχειρίσεως της περιουσίας τους, και οι οποίες προβαίνουν σε δημόσια πρόσκληση για την τοποθέτηση των μετοχών τους.