Αποκάλυψη από συμβούλους συμφερόντων σε συμβάσεις

191.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου αυτού, αποτελεί καθήκον συμβούλου εταιρείας που έχει συμφέρον με οποιοδήποτε τρόπο, είτε αμέσως είτε εμμέσως, σε σύμβαση ή προτεινόμενη σύμβαση με την εταιρεία να δηλώσει τη φύση του συμφέροντος του στη συνεδρίαση των συμβούλων της εταιρείας.

(2) Σε περίπτωση προτεινόμενης σύμβασης η δήλωση που απαιτείται να γίνει από το άρθρο αυτό από σύμβουλο πρέπει να γίνει στη συνεδρίαση στην οποία το θέμα της σύναψης της σύμβασης συζητείται πρώτα, ή αν κατά την ημερομηνία εκείνης της συνεδρίασης ο σύμβουλος δεν είχε συμφέρον στην προτεινόμενη σύμβαση, κατά την επόμενη συνεδρίαση των συμβούλων που γίνεται μετά που αυτός απέκτησε τέτοιο συμφέρον, και σε περίπτωση κατά την οποία ο σύμβουλος αποκτά συμφέρον σε σύμβαση μετά από τη σύναψη της, η αναφερόμενη δήλωση γίνεται στην πρώτη συνεδρία των συμβούλων που γίνεται αφού ο σύμβουλος απέκτησε τέτοιο συμφέρον.

(3) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, γενική ειδοποίηση που δίνεται στους συμβούλους εταιρείας από σύμβουλο με την οποία δηλώνεται ότι είναι μέλος ορισμένης εταιρείας ή συνεταιρισμού και πρέπει να λογίζεται ότι έχει συμφέρον σε οποιαδήποτε σύμβαση που μετά την ημερομηνία της ειδοποίησης δυνατό να γίνει με την εταιρεία εκείνη ή το συνεταιρισμό εκείνο, λογίζεται ως ικανοποιητική δήλωση συμφέροντος σχετικά με οποιαδήποτε σύμβαση που έγινε με τον τρόπο αυτό:

Νοείται ότι καμιά τέτοια ειδοποίηση δεν είναι έγκυρη εκτός αν δόθηκε σε συνεδρία των συμβούλων ή ο σύμβουλος λαμβάνει εύλογα μέτρα για να εξασφαλίσει την παρουσίαση και ανάγνωση της στη συνεδρία που ακολουθεί εκείνης που δόθηκε.

(4) Κάθε σύμβουλος που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου αυτού υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(5) Καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν λογίζεται ότι επηρεάζει την ισχύ οποιουδήποτε κανόνα  δικαίου που περιορίζει συμβούλους εταιρείας από το να έχουν συμφέρον σε συμβάσεις με την εταιρεία.