Διαδικασία για την αναγνώριση σώματος.

155Δ. [Διαγράφηκε]