Ακύρωση πράξεων που έγιναν από πρόσωπο με διπλή ιδιότητα συμβούλου και γραμματέα

173. Διάταξη που απαιτεί ή εξουσιοδοτεί να γίνει κάτι από ή σε σύμβουλο και το γραμματέα δεν εκπληρώνεται αν αυτό εκτελεστεί από ή στο ίδιο πρόσωπο που ενεργεί τόσο ως σύμβουλος όσο και ως ή στη θέση, του γραμματέα.