Ιδιότητα μέλους μητρικής εταιρείας

28.-(1) Εκτός στις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο κάτω στο άρθρο αυτό, νομικό πρόσωπο δεν δύναται να είναι μέλος εταιρείας που είναι μητρική του, και οποιαδήποτε παραχώρηση ή μεταβίβαση μετοχών μιας εταιρείας προς τη θυγατρική της είναι άκυρη.

(2) Καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται όταν η θυγατρική εταιρεία ενδιαφέρεται ως προσωπικός αντιπρόσωπος ή ως εμπιστευματοδόχος εκτός αν η μητρική εταιρεία ή θυγατρική της έχει ωφέλιμο συμφέρον δυνάμει εμπιστεύματος και δεν ενδιαφέρεται μόνο υπό μορφή ασφάλειας για τους σκοπούς συναλλαγής που συνάπτεται από αυτή κατά τη συνηθισμένη πορεία εργασίας που περιλαμβάνει το δανεισμό χρημάτων.

(3) Το άρθρο αυτό δεν εμποδίζει θυγατρική εταιρεία η οποία, κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, ήταν μέλος της μητρικής της, από το να εξακολουθεί να είναι μέλος αλλά τηρουμένου του εδαφίου (2) η θυγατρική εταιρεία δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις της μητρικής εταιρείας ή οποιασδήποτε τάξης των μελών της.

(4) Τηρουμένου του εδαφίου (2), τα εδάφια (1) και (3) εφαρμόζονται σε σχέση με εντολοδόχο νομικού προσώπου το οποίο είναι θυγατρική εταιρεία ωσάν αναφορές στα πιο πάνω εδάφια (1) και (3) στο νομικό αυτό πρόσωπο περιλάμβαναν αναφορές σε εντολοδόχο για αυτό.

(5) Σε σχέση με εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που είναι μητρική εταιρεία η αναφορά σε μετοχές στο άρθρο αυτό, είτε έχει μετοχικό κεφάλαιο είτε όχι, ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει αναφορά σε αυτό τούτο το συμφέρον των μελών της οποιασδήποτε μορφής είναι το συμφέρον αυτό.