Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα.

128Β.-(1) Εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά δύναται να παρέχει συμμετοχή σε γενική συνέλευση μέσω ηλεκτρονικών μέσων, περιλαμβανομένων-

(α) μηχανισμών ψηφοφορίας είτε πριν τη συνέλευση είτε κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, και οι μηχανισμοί που υιοθετούνται δε θα επιβάλλουν στο μέλος να είναι παρόν αυτοπροσώπως στη συνέλευση ούτε θα επιβάλλουν στο μέλος να διορίσει  αντιπρόσωπο που να είναι παρών αυτοπροσώπως στη συνέλευση,

(β) πραγματικού χρόνου μετάδοσης της συνέλευσης,

(γ) πραγματικού χρόνου αμφίδρομης επικοινωνίας  επιτρέποντας στο μέλος να απευθύνεται στη συνέλευση εξ’ αποστάσεως.

(2) (α) Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να υπόκειται μόνο σε τέτοιες προϋποθέσεις και τέτοιους περιορισμούς που να διασφαλίζουν την ταυτότητα αυτών που λαμβάνουν μέρος και την ασφαλή ηλεκτρονική επικοινωνία στην έκταση που τέτοιες προϋποθέσεις είναι ανάλογες και τέτοιοι περιορισμοί είναι ανάλογοι για την επίτευξη των σκοπών εκείνων.

(β) Τα μέλη πληροφορούνται τις οποιεσδήποτε προϋποθέσεις τις οποίες και τους περιορισμούς τους οποίους η εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά θέτει σε ισχύ δυνάμει της παραγράφου (α).

(γ) Εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά που παρέχει ηλεκτρονικά μέσα για συμμετοχή σε γενική συνέλευση από μέλος, θα διασφαλίζει, στην έκταση που είναι πρακτικά δυνατό, ότι τέτοια μέσα-

(i) εξασφαλίζουν την ασφάλεια οποιασδήποτε ηλεκτρονικής επικοινωνίας από το μέλος·

(ii) ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο αλλοίωσης δεδομένων και άνευ εξουσιοδοτημένης πρόσβασης·

(iii) παρέχουν βεβαιότητα της πηγής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας·

(iv) θεραπεύονται το γρηγορότερο πρακτικά δυνατό, σε περίπτωση οποιασδήποτε διακοπής ή αποσύνδεσης.