Εκδομένα αντίγραφα του ιδρυτικού εγγράφου πρέπει να περιέχουν τις αλλαγές

26.-(1) Όταν γίνεται αλλαγή στο ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας, κάθε αντίγραφο του που εκδίδεται μετά την ημερομηνία της αλλαγής πρέπει να είναι σύμφωνο με την αλλαγή.

(2) Όταν, μετά από μια τέτοια αλλαγή η εταιρεία σε οποιοδήποτε χρόνο μετά την ημερομηνία της αλλαγής εκδίδει αντίγραφα του ιδρυτικού εγγράφου που δεν συμφωνούν με την αλλαγή υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε αντίγραφο που εκδίδεται με τον τρόπο αυτό και κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που υπόκειται σε παράλειψη υπόκειται στην ίδια ποινή.