Μητρώο μελών

105.-(1) Κάθε εταιρεία τηρεί μητρώο των μελών της και καταγράφει σε αυτό τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) τα ονόματα και διευθύνσεις των μελών, και σε περίπτωση εταιρείας που έχει μετοχικό κεφάλαιο κατάσταση των μετοχών που κατέχει κάθε μέλος, διακρίνοντας κάθε μετοχή με τον αριθμό της εφόσον η μετοχή φέρει αριθμό, και του ποσού που καταβλήθηκε ή συμφωνήθηκε να υπολογιστεί ότι καταβλήθηκε πάνω στις μετοχές κάθε μέλους

(β) την ημερομηνία κατά την οποία κάθε πρόσωπο καταγράφηκε ως μέλος στο μητρώο

(γ) την ημερομηνία κατά την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο έπαυσε να είναι μέλος:

Νοείται ότι όταν η εταιρεία έχει μετατρέψει τις μετοχές της σε ποσοστό κεφαλαίου και παρέδωσε στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση για τη μετατροπή, το μητρώο δείχνει το ποσό του ποσοστού κεφαλαίου που κατέχεται από κάθε μέλος αντί του ποσού των μετοχών και των στοιχείων που αναφέρονται σε μετοχές των που ορίζονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου αυτού.

(2) Το μητρώο μελών φυλάγεται στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας:

Νοείται ότι-

(α) αν η εργασία κατάρτισης του γίνεται σε άλλο γραφείο της εταιρείας, δύναται να φυλάγεται σε αυτό το γραφείο και

(β) αν η εταιρεία προχωρήσει σε διευθετήσεις με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για την κατάρτιση του μητρώου από αυτό το άλλο πρόσωπο, εκ μέρους της εταιρείας, αυτό δύναται να φυλάγεται στο γραφείο αυτού του άλλου προσώπου που διεξάγεται η εργασία, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση εταιρείας εγγεγραμμένης στη Δημοκρατία, δεν θα φυλάγεται σε τόπο εκτός της Δημοκρατίας.

(3) Κάθε εταιρεία αποστέλλει στον έφορο εταιρειών ειδοποίηση για τον τόπο όπου φυλάγεται το μητρώο μελών και για οποιαδήποτε αλλαγή του τόπου αυτού:

Νοείται ότι εταιρεία δεν οφείλει να αποστέλλει ειδοποίηση με βάση το εδάφιο αυτό όταν το μητρώο, σε όλο το χρόνο της ύπαρξης του ή, σε περίπτωση μητρώου που υφίστατο κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, σε όλο το χρόνο από τότε, τούτο φυλαγόταν στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας.

(4) Όταν εταιρεία παραλείψει να συμμορφωθεί με το εδάφιο (1) ή για δεκατέσσερις ημέρες παραλείψει να συμμορφωθεί με το εδάφιο (3), η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης.