Ερμηνεία αναφορών σε έγγραφα προσαρτημένα σε λογαριασμούς

157. Αναφορές στο Νόμο αυτό σε έγγραφο προσαρτημένο ή που απαιτείται να προσαρτηθεί σε λογαριασμούς εταιρείας ή οποιοδήποτε από αυτούς δεν περιλαμβάνει την έκθεση των συμβούλων ή την έκθεση των ελεγκτών:

Νοείται ότι οποιαδήποτε πληροφορία που απαιτείται από το Νόμο αυτό να δίνεται σε λογαριασμούς, και δύναται σύμφωνα με αυτό να δίνεται σε επισυναπτόμενη δήλωση, δύναται να δίνεται στην έκθεση των συμβούλων αντί στους λογαριασμούς και, αν η πληροφορία αυτή παρέχεται με τον τρόπο αυτό, η έκθεση επισυνάπτεται στους λογαριασμούς και ο Νόμος αυτός τυγχάνει εφαρμογής σχετικά με αυτό κατά ακολουθία, εκτός από το ότι οι ελεγκτές υποβάλλουν έκθεση για αυτή μόνο κατά την έκταση που παρέχει την αναφερόμενη πληροφορία.