Αναγνώριση εταιρείας λογιστών.

155Β. [Διαγράφηκε]