Αποτέλεσμα ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού

21.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου αυτού το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό όταν εγγραφούν, δεσμεύουν την εταιρεία και τα μέλη της στην ίδια έκταση όπως αν είχαν υπογραφεί και σφραγιστεί από κάθε μέλος αντίστοιχα και περιλαμβάνουν συμφωνία εκ μέρους καθενός μέλους να τηρεί όλες τις πρόνοιες του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού.

(2) Όλα τα χρήματα που είναι πληρωτέα από οποιοδήποτε μέλος στην εταιρεία με βάση το ιδρυτικό έγγραφο ή καταστατικό αποτελούν οφειλόμενο χρέος από αυτό προς την εταιρεία.