Δημοσίευση ονόματος από εταιρεία και αναγραφή στοιχείων σε εμπορικά έγγραφα.

103.-(1) Κάθε εταιρεία-

(α) αναγράφει ή επισυνάπτει, και διατηρεί αναγραμμένο ή επισυνημμένο, το όνομα της πάνω στο εξωτερικό κάθε γραφείου ή τόπου όπου διεξάγονται οι εργασίες της, σε περίοπτο μέρος με ευανάγνωστα γράμματα

(β) έχει χαραγμένο ή αναγραμμένο το όνομα της πάνω στη σφραγίδα της με ευανάγνωστους χαρακτήρες

(γ) έχει γραμμένα με ευανάγνωστους χαρακτήρες πάνω σε όλες τις εμπορικές επιστολές της εταιρείας και όλες τις ειδοποιήσεις και άλλες επίσημες δημοσιεύσεις της εταιρείας και επί όλων των συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή, οπισθογραφήσεων, επιταγών και εντολών για χρήματα ή αγαθά που φέρονται ότι υπογράφτηκαν από ή εκ μέρους της εταιρείας και  πάνω σε όλα τα δέματα, τιμολόγια, αποδείξεις και εγγυητικές επιστολές της εταιρείας

(i) το όνομα της εταιρείας·

(ii) τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας·

(iii) κατά πόσο πρόκειται για ιδιωτική ή δημόσια εταιρεία·

(iv) το εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας·

(ν) εάν στα έγγραφα γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, η ένδειξη πρέπει να αναφέρει το παραχωρηθέν και πληρωθέν κεφάλαιο·

(vi) εάν συντρέχει λόγος, την κατάσταση εκκαθαρίσεως στην οποία ευρίσκεται η εταιρεία·

(1Α) Στην περίπτωση που εταιρεία διαθέτει διαδικτυακό τόπο, ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος περιλαμβάνει τα στοιχεία (i) μέχρι (vi) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1).

(2) Αν εταιρεία δεν δημοσιεύει το όνομα της και δεν αναγράφει στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) τα στοιχεία που απαριθμούνται στις υποπαραγράφους (i)-(vi) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) με τρόπο που ο Νόμος αυτός υποδεικνύει, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες και αν η εταιρεία δεν διατηρεί το όνομα της αναγραμμένο ή επισυνημμένο με τον τρόπο που υποδείχτηκε, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης.

(3) Αν εταιρεία παραλείπει να συμμορφωθεί με την παράγραφο (β) ή (γ) του εδαφίου (1) η εταιρεία υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.

(4) Αν αξιωματούχος της εταιρείας ή οποιοδήποτε πρόσωπο εκ μέρους της -

(α) χρησιμοποιεί ή εξουσιοδοτεί τη χρήση σφραγίδας που φέρεται ως σφραγίδα της εταιρείας πάνω στην οποία το όνομα της δεν είναι χαραγμένο ή αναγραμμένο με τον τρόπο που προαναφέρθηκε ή

(β) εκδίδει ή εξουσιοδοτεί την έκδοση οποιασδήποτε επιστολής της εταιρείας ή ειδοποίησης ή άλλης επίσημης δημοσίευσης της εταιρείας, ή υπογράφει ή εξουσιοδοτεί την υπογραφή εκ μέρους της εταιρείας οποιασδήποτε συναλλαγματικής, γραμματίου σε διαταγή, οπισθογράφησης, επιταγής ή εντολής για χρήματα ή αγαθά πάνω στα οποία το όνομα της δεν αναφέρεται όπως προαναφέρθηκε ή

(γ) εκδίδει ή εξουσιοδοτεί την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου δεμάτων, τιμολογίου, απόδειξης ή εγγυητικής επιστολής της εταιρείας πάνω στην οποία δεν αναφέρεται το όνομα της με τον τρόπο που προαναφέρθηκε,

αυτός υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες και επιπρόσθετα αυτός έχει προσωπική ευθύνη έναντι του κατόχου της συναλλαγματικής, γραμματίου σε διαταγή, επιταγής ή εντολής για χρήματα ή αγαθά για το ποσό αυτών εκτός αν πληρωθεί κατάλληλα από την εταιρεία.

(5) Σε περίπτωση που, ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία (i) μέχρι (vi) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), η εν λόγω εταιρεία και κάθε αξιωματούχος που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.