Τύπος ομαδικών λογαριασμών

145.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), οι λογαριασμοί συγκροτημάτων που τίθενται ενώπιον μητρικής εταιρείας είναι ενοποιημένοι λογαριασμοί που αποτελούνται από-

(α) ενοποιημένο ισολογισμό που αναφέρεται στην κατάσταση των υποθέσεων της εταιρείας και όλων των θυγατρικών που αναφέρονται σε λογαριασμούς συγκροτημάτων

(β) ενοποιημένο λογαριασμό κερδοζημιών που αναφέρεται σε κέρδος ή ζημιά της εταιρείας και εκείνων των θυγατρικών.

(2) Αν οι σύμβουλοι της εταιρείας είναι της γνώμης ότι είναι καλύτερα για το σκοπό -

(α) παρουσίασης των ίδιων ή ισοδύναμων πληροφοριών αναφορικά με την κατάσταση των υποθέσεων και κέρδους ή ζημιάς της εταιρείας και εκείνων των θυγατρικών και

(β) της παρουσίασης με τρόπο ώστε να είναι εύκολα αντιληπτή από τα μέλη της εταιρείας,

οι λογαριασμοί συγκροτημάτων δύνανται να ετοιμάζονται σε διαφορετικό τύπο από εκείνο που απαιτείται από το εδάφιο (1), και ειδικά δύνανται να αποτελούνται από περισσότερες από μια σειρά ενοποιημένων λογαριασμών που αναφέρονται αντίστοιχα στην εταιρεία και μια ομάδα θυγατρικών και σε άλλες ομάδες θυγατρικών, ή από χωριστούς λογαριασμούς που αναφέρονται σε κάθε μια από τις θυγατρικές, ή εκθέσεις που επεκτείνουν τις πληροφορίες για τις θυγατρικές στους λογαριασμούς της ίδιας της εταιρείας ή συνδυασμός εκείνων των τύπων.

(3) Οι λογαριασμοί συγκροτημάτων δύνανται να ενσωματώνονται ολικώς ή μερικώς στον ισολογισμό και το λογαριασμό κερδοζημιών της εταιρείας αυτής.