Κοινοποίηση αλλαγής μετοχών

113Α.-(1) Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών ιδιωτικής εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο κοινοποιείται στον έφορο εταιρειών για εγγραφή, κατά τον καθοριζόμενο δυνάμει κανονισμών τύπο, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την εγγραφή της μεταβίβασης αυτής στο μητρώο των μελών της:

Νοείται ότι, η περίληψη στην ετήσια έκθεση ιδιωτικής εταιρείας λεπτομερειών ως προς τους μετόχους, δεν  θεωρείται ότι ικανοποιεί την υποχρέωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου.

(2) Ο τύπος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Το όνομα και τη διεύθυνση κάθε μεταβιβάζοντος και κάθε εκδοχέα,

(β) τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από κάθε μεταβιβάζοντα και κάθε εκδοχέα αμέσως πριν τη μεταβίβαση,

(γ) τον αριθμό των μετοχών που μεταβιβάζονται και την ημερομηνία της μεταβίβασης και

(δ) τον αριθμό των μετοχών που κατέχονται από κάθε μεταβιβάζοντα και κάθε εκδοχέα αμέσως μετά τη μεταβίβαση.

(3) Οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που αφορά στο όνομα ή στη διεύθυνση μέλους που βρίσκεται καταχωρημένο στο μητρώο μελών εταιρείας η οποία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κοινοποιείται στον έφορο εταιρειών για εγγραφή, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την εγγραφή της αλλαγής αυτής στο μητρώο μελών.