Πιστοποιητικό προ της συγχώνευσης.

201ΙΖ.-(1) Το Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νομιμότητας της διασυνοριακής συγχώνευσης αναφορικά με το τμήμα της διαδικασίας που αφορά καθεμιά από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες.

(2) Καθεμία από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες απευθύνεται στο αναφερόμενο στο εδάφιο (1) Δικαστήριο και αιτείται την έκδοση πιστοποιητικού, με το οποίο βεβαιώνεται κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο η ορθή εκτέλεση των πράξεων και διατυπώσεων που προηγούνται της συγχώνευσης.

(3) Το Επαρχιακό Δικαστήριο, εφόσον ικανοποιηθεί ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις των άρθρων 201ΙΒ μέχρι 201ΙΣΤ, χορηγεί, χωρίς καθυστέρηση, σε καθεμία από τις συγχωνευόμενες κυπριακές εταιρείες το αναφερόμενο στο εδάφιο (2) πιστοποιητικό.

(4) Το Επαρχιακό Δικαστήριο δύναται να εκδίδει το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο εδάφιο (2), ανεξαρτήτως του αν έχει κινηθεί από οποιαδήποτε άλλη συγχωνευόμενη κεφαλαιουχική μη κυπριακή εταιρεία η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 201ΙΣΤ(3) :

Νοείται ότι, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, το Δικαστήριο επισημαίνει στο πιστοποιητικό που εκδίδει ότι εκκρεμεί τέτοια διαδικασία.