Συναλλαγές που γίνονται από συμβούλους δεόντως εξουσιοδοτημένους δεσμεύουν την εταιρεία

33Α. Συναλλαγές που γίνονται από συμβούλους δεόντως εξουσιοδοτημένους και είναι προς όφελος οποιουδήποτε συναλλάσσεται με καλή πίστη με την εταιρεία, δεσμεύουν την εταιρεία και δεν υπόκεινται σε οποιουσδήποτε όρους ή περιορισμούς εκτός αν προβλέπεται ρητός περιορισμός των εξουσιών αυτών από το ιδρυτικό έγγραφο ή το καταστατικό της εταιρείας ή από οποιοδήποτε άλλο νόμο.