Ειδικό ψήφισμα για μείωση μετοχικού κεφαλαίου

64.-(1) Με την επιφύλαξη επικύρωσης από το Δικαστήριο, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση με μετοχικό κεφάλαιο αν εξουσιοδοτείται από το καταστατικό της με τον τρόπο αυτό, δύναται να μειώσει το μετοχικό της κεφάλαιο με οποιοδήποτε τρόπο με ειδικό ψήφισμα, και ειδικά χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της προαναφερόμενης εξουσίας, δύναται-

(α) να διαγράφει ή μειώνει την ευθύνη πάνω σε οποιεσδήποτε μετοχές της σχετικά με το μετοχικό της κεφάλαιο που δεν πληρώθηκε  ή

(β) με ή χωρίς διαγραφή ή μείωση ευθύνης πάνω σε οποιεσδήποτε μετοχές της, να ακυρώνει μετοχικό κεφάλαιο που πληρώθηκε, που απωλέσθηκε ή δεν αντιπροσωπεύεται από διαθέσιμο ενεργητικό  ή

(γ) με ή χωρίς διαγραφή ή μείωση ευθύνης πάνω σε οποιεσδήποτε μετοχές της, να επιστρέψει οποιοδήποτε πληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο το οποίο υπερβαίνει τις ανάγκες της εταιρείας,

και δύναται, αν στην έκταση αυτό είναι αναγκαίο, να αλλάξει το ιδρυτικό της έγγραφο με το να ελαττώσει το ποσό του μετοχικού της κεφαλαίου και των μετοχών της ανάλογα.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο αυτό ειδικό ψήφισμα θα αναφέρεται στον Νόμο αυτό ως “ψήφισμα για μείωση μετοχικού κεφαλαίου”.