Παρουσίαση εγγράφων και μαρτυρίας

202ΙΓ.-(1) Όλοι οι αξιωματούχοι και αντιπρόσωποι της εταιρείας ή σχετιζόμενης εταιρείας στην οποία έχει διοριστεί εξεταστής έχουν καθήκον -

(α) να παρουσιάσουν στον εξεταστή όλα τα βιβλία και έγγραφά της ή όλα τα βιβλία και έγγραφα που αφορούν την εταιρεία και τα οποία ευρίσκονται στην κατοχή τους ή κάτω από τον έλεγχο τους·

(β) να παρουσιάζονται ενώπιον του εξεταστή όποτε τους ζητηθεί από τον εξεταστή· και

(γ) να παρέχουν με άλλο τρόπο στον εξεταστή κάθε βοήθεια σε σχέση με τις λειτουργίες του εξεταστή, την οποία εύλογα δύνανται να παράσχουν.

(2) Αν ο εξεταστής θεωρήσει ότι πρόσωπο άλλο από αξιωματούχο ή αντιπρόσωπο οποιασδήποτε προαναφερόμενης εταιρείας κατέχει ή δύναται να κατέχει οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, ο εξεταστής δύναται να ζητήσει όπως το πρόσωπο αυτό -

(α) παρουσιάζει στον εξεταστή όλα τα βιβλία ή έγγραφα που ευρίσκονται στην κατοχή του ή κάτω από τον έλεγχό του που σχετίζονται με την εταιρεία,

(β) παρουσιάζεται ενώπιον του εξεταστή,

(γ) παρέχει στον εξεταστή όλη τη βοήθεια σε σχέση με τις λειτουργίες του εξεταστή, την οποία εύλογα δύναται να παράσχει,

και είναι καθήκον του προσώπου αυτού να συμμορφώνεται με αυτή την απαίτηση.

(3) Αν ο εξεταστής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι σύμβουλος ή πρώην σύμβουλος οποιασδήποτε τέτοιας εταιρείας διατηρεί ή διατηρούσε τραπεζικό λογαριασμό οποιασδήποτε περιγραφής είτε μόνος είτε από κοινού με άλλο πρόσωπο και είτε εντός της Δημοκρατίας είτε αλλού, στον οποίο κατατέθηκαν ή αποσύρθηκαν -

(α) οποιαδήποτε χρήματα, τα οποία προήλθαν από ή χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση οποιασδήποτε συναλλαγής, διακανονισμού ή συμφωνίας λεπτομέρειες των οποίων δεν έχουν αποκαλυφθεί στους λογαριασμούς οποιασδήποτε εταιρείας για οποιοδήποτε οικονομικό έτος όπως απαιτείται από τον νόμο, ή

(β) οποιαδήποτε χρήματα, τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο συνδέονται με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ή σειρά πράξεων ή παραλείψεων που από πλευράς εκείνου του συμβούλου αποτελούν κακή διαγωγή, είτε δόλια είτε όχι, προς εκείνη την εταιρεία ή τα μέλη της,

ο εξεταστής δύναται να ζητήσει από το σύμβουλο να του παρουσιάσει όλα τα έγγραφα που ευρίσκονται στην κατοχή ή κάτω από τον έλεγχο του συμβούλου, τα οποία σχετίζονται με εκείνο τον τραπεζικό λογαριασμό:

Νοείται ότι, για σκοπούς του παρόντος εδαφίου «τραπεζικός λογαριασμός» συμπεριλαμβάνει λογαριασμό με οποιοδήποτε πρόσωπο, με τον οποίο καταθέσεις χρημάτων δύναται να έχουν εξαιρεθεί από τον ορισμό του όρου «κατάθεση» δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 3 του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου.

(4) Ο εξεταστής δύναται να εξετάσει, είτε προφορικά είτε στη βάση γραπτού ερωτηματολογίου, τους αξιωματούχους και αντιπροσώπους της εταιρείας ή άλλο πρόσωπο όπως αναφέρεται στο εδάφιο (1) ή (2), σε σχέση με τις υποθέσεις της εταιρείας:

Νοείται ότι, ο εξεταστής δύναται να καταγράψει τις απαντήσεις τέτοιου προσώπου και να απαιτήσει όπως το εν λόγω πρόσωπο υπογράψει το έγγραφο στο οποίο καταχωρήθηκαν οι απαντήσεις του από τον εξεταστή.

(5) Αν οποιοσδήποτε αξιωματούχος ή αντιπρόσωπος της εταιρείας ή άλλο πρόσωπο -

(α) αρνείται να παρουσιάσει στον εξεταστή οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο, το οποίο είναι καθήκον του να παρουσιάσει σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ή

(β) αρνείται να παρουσιαστεί ενώπιον του εξεταστή όταν αυτό του ζητηθεί, ή

(γ) αρνείται να απαντήσει οποιαδήποτε ερώτηση που του τίθεται από τον εξεταστή αναφορικά με τις υποθέσεις της εταιρείας,

ο εξεταστής δύναται να επιβεβαιώσει, με την υπογραφή του, την άρνηση στο Δικαστήριο και το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αυτού, να εξετάσει την υπόθεση και αφού ακούσει είτε οποιουσδήποτε μάρτυρες, οι οποίοι δύναται να παρουσιαστούν εναντίον ή υπέρ του λόγω αξιωματούχου, αντιπροσώπου ή άλλου προσώπου, είτε οποιαδήποτε δήλωση, η οποία δύναται να γίνει προς υπεράσπιση, δύναται να εκδώσει οποιοδήποτε διάταγμα ή δώσει οποιεσδήποτε οδηγίες, ως θεωρεί πρέπον:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος «αντιπρόσωπος» σε σχέση με εταιρεία έχει την ίδια έννοια που έχει στο άρθρο 313.

(6) ’νευ επηρεασμού της γενικότητας του εδαφίου (5), το Δικαστήριο δύναται, μετά από ακρόαση σύμφωνα με το εδάφιο (5), να δώσει οδηγίες -

(α) στο σχετικό πρόσωπο να παρουσιαστεί ή να παρουσιαστεί εκ νέου ενώπιον του εξεταστή ή να παρουσιάσει συγκεκριμένα βιβλία ή έγγραφα ή να απαντήσει συγκεκριμένες ερωτήσεις που του υποβάλλονται από τον εξεταστή, ή

(β) ότι το σχετικό πρόσωπο δεν υποχρεούται να παρουσιάσει συγκεκριμένο βιβλίο ή έγγραφο ή να απαντήσει συγκεκριμένη ερώτηση που του υποβάλλεται από τον εξεταστή.