Αντιπρόσωποι

130.-(1) Οποιοδήποτε μέλος εταιρείας που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει σε συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να διορίσει άλλο πρόσωπο, είτε αυτό είναι μέλος είτε όχι, ως αντιπρόσωπο του να παραστεί και να ψηφίσει αντί αυτού, και αντιπρόσωπος που διορίστηκε να παραστεί και να ψηφίσει αντί μέλους ιδιωτικής εταιρείας, θα έχει επίσης το ίδιο δικαίωμα όπως το μέλος να μιλήσει στη συνέλευση:

Νοείται ότι εκτός αν το καταστατικό προνοεί διαφορετικά-

(α) το εδάφιο αυτό δεν τυγχάνει εφαρμογής στην περίπτωση εταιρείας που δεν έχει μετοχικό κεφάλαιο και

(β) μέλος ιδιωτικής εταιρείας δεν δικαιούται να διορίσει περισσότερους από έναν αντιπρόσωπο για να παραστεί στην ίδια περίπτωση και

(γ) αντιπρόσωπος δεν δύναται να ψηφίσει εκτός σε ψηφοφορία με βάση τον αριθμό ψήφων.

(2) Σε κάθε ειδοποίηση που καλεί συνέλευση εταιρείας που έχει μετοχικό κεφάλαιο πρέπει να παρουσιάζεται με εύλογη διάκριση, δήλωση ότι το μέλος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο ή, όταν αυτό επιτρέπεται, έναν ή περισσότερους αντιπρόσωπους να παραστούν και να ψηφίσουν αντί αυτού, και δεν είναι απαραίτητο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι επίσης μέλος σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με το εδάφιο αυτό αναφορικά με οποιαδήποτε συνέλευση, κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες.

(3) Οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο καταστατικό εταιρείας είναι άκυρη κατά την έκταση που θα είχε το αποτέλεσμα να απαιτεί όπως το έγγραφο που διορίζει αντιπρόσωπο, ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αναγκαίο για απόδειξη της εγκυρότητας ή διαφορετικά που σχετίζεται με το διορισμό αντιπροσώπου, να λαμβάνεται από την εταιρεία ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο  πέρα από σαράντα οκτώ ώρες πριν από τη συνέλευση ή συνέλευση που αναβλήθηκε για να καθίσταται ο διορισμός αποτελεσματικός σε αυτή.

(4) Αν για το σκοπό οποιασδήποτε συνέλευσης εταιρείας εκδίδονται προσκλήσεις για το διορισμό αντιπροσώπου προσώπου ή ενός από αριθμό προσώπων που ορίζονται στις προσκλήσεις με έξοδα της εταιρείας προς μερικά μόνο από τα μέλη που δικαιούνται να πάρουν ειδοποίηση για τη συνέλευση και να ψηφίσουν σε αυτή με αντιπρόσωπο, κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που εν γνώσει του και εσκεμμένα εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την έκδοση τους όπως προαναφέρθηκε, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες:

Νοείται ότι αξιωματούχος δεν ευθύνεται βάσει του εδαφίου αυτού με μόνο το λόγο την έκδοση σε μέλος κατόπι γραπτής παράκλησης του τύπου διορισμού που κατονομάζει τον αντιπρόσωπο ή κατάλογο προσώπων που είναι πρόθυμοι να ενεργήσουν ως αντιπρόσωποι αν ο τύπος ή κατάλογος είναι διαθέσιμος κατόπι γραπτής παράκλησης σε κάθε μέλος που δικαιούται να ψηφίσει με αντιπρόσωπο στη συνέλευση.

(5) Το άρθρο αυτό τυγχάνει εφαρμογής σε συνελεύσεις οποιασδήποτε τάξης μελών εταιρείας όπως αυτό τυγχάνει εφαρμογής σε γενικές συνελεύσεις της εταιρείας.