Δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικής μεθόδου.

37Α.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 2011, κάθε έντυπο, πιστοποιητικό, πρακτικό ή άλλο έγγραφο που παραδίδεται ή αποστέλλεται στον έφορο εταιρειών για καταχώρηση ή που εκδίδεται από τον έφορο εταιρειών, αναλόγως με την περίπτωση, για το οποίο απαιτείται βάσει του παρόντος Νόμου βεβαίωση, πιστοποίηση ή υπογραφή, δύναται να υπογράφεται και/ή να πιστοποιείται και/ή να επικυρώνεται με ηλεκτρονική μέθοδο, εφόσον ο έφορος εταιρειών εγκρίνει τη χρήση τέτοιας μεθόδου, με οδηγίες που εκδίδει δυνάμει του εδαφίου (2):

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να αποφασίσει ότι, από μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία θα καθορίσει στην απόφασή του, δύναται να χρησιμοποιείται η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέματα Νόμου, συμπληρωματικά προς την αναφερθείσα στο παρόν εδάφιο ηλεκτρονική μέθοδο ή σε αντικατάσταση αυτής.

(2)(α) Ο έφορος εταιρειών εκδίδει οδηγίες, με τις οποίες καθορίζει-

(i) τη διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου,

(ii) την ερμηνεία των όρων «έντυπο»,  «πιστοποιητικό», «πρακτικό» ή «άλλο έγγραφο», για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, και

(iii) τις λεπτομέρειες της ηλεκτρονικής μεθόδου που θα χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση.

(β) Οι  αναφερόμενες στην παράγραφο (α) οδηγίες του εφόρου εταιρειών δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του γραφείου του στο διαδίκτυο και αναρτώνται σε περίοπτη θέση στο γραφείο του.

(3) Όπου γίνεται χρήση υπογραφής με ηλεκτρονική μέθοδο, αυτή θα θεωρείται ότι υπέχει την ίδια θέση με χειρόγραφη υπογραφή, για τους σκοπούς οποιασδήποτε ποινικής ή πολιτικής διαδικασίας, και το πρόσωπο που κάνει χρήση τέτοιας υπογραφής θα θεωρείται ότι έχει γνώση του περιεχομένου του εγγράφου που υπογράφει.

(4)(α) Άνευ  επηρεασμού  της  γενικότητας του εδαφίου (1), η αναφερόμενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 17 θέσμια δήλωση δύναται να υποβάλλεται με ηλεκτρονική μέθοδο στον έφορο εταιρειών, από το δικηγόρο που προβαίνει στη δήλωση αυτή.

(β) Σε περίπτωση που θέσμια δήλωση, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α), δεν είναι αληθής, ο δηλών υπέχει την ίδια ποινική και αστική ευθύνη που θα είχε ως εάν είχε προβεί σε ψευδή ένορκο δήλωση.