Προσόντα για διορισμό ως ελεγκτής.

155.—(1) Κανένα πρόσωπο δε θεωρείται ότι κατέχει τα προσόντα για να διοριστεί ως ελεγκτής εταιρείας, εκτός εάν είναι-

(α) Μέλος σώματος λογιστών το οποίο συστάθηκε και λειτουργεί στη Δημοκρατία και είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τα άρθρα 155Γ και 155Δ του παρόντος Νόμου από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατέχει έγκυρο πιστοποητικό από το εν λόγω σώμα για τη διενέργεια ελέγχου ετήσιων λογαριασμών εταιρειών ή ενοποιημένων λογαριασμών συγκροτημάτων εταιρειών (στα επόμενα άρθρα 155Α έως 155ΣΤ, όπου απαντάται, καλούμενο ως 'πιστοποιητικό'· ή

(β) πρόσωπο για το οποίο τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 155Α και το οποίο είναι αναγνωρισμένο κατά τον ουσιώδη χρόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο· ή

(γ) εταιρεία λογιστών, με την έννοια που καθορίζεται στο άρθρο 155Β, που είναι αναγνωρισμένη κατά τον ουσιώδη χρόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο (εφεξής, όπου απαντάται, καλούμενη ως 'εταιρεία λογιστών'):

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), κανένα από τα πιο κάτω πρόσωπα δε δύναται να διοριστεί ως ελεγκτής εταιρείας:

(α) Αξιωματούχος ή υπάλληλος της εν λόγω εταιρείας·

(β) πρόσωπο το οποίο υπήρξε αξιωματούχος ή υπάλληλος της εταιρείας κατά τη διάρκεια περιόδου σε σχέση με την οποία οι λογαριασμοί της εν λόγω εταιρείας θα ετύγχαναν ελέγχου από το εν λόγω πρόσωπο, αν διορίζετο ως ελεγκτής της εταιρείας·

(γ) γονέας, σύζυγος, αδελφός, αδελφή ή τέκνο αξιωματούχου της εν λόγω εταιρείας·

(δ) συνέταιρος ή εργοδοτούμενος αξιωματούχου ή υπαλλήλου της εν λόγω εταιρείας·

(ε) πρόσωπο το οποίο δε δύναται δυνάμει του παρόντος εδαφίου να διοριστεί ως ελεγκτής θυγατρικής ή μητρικής εταιρείας της εν λόγω εταιρείας ή θυγατρικής της μητρικής εταιρείας της εν λόγω εταιρείας:

(3) Σε περίπτωση που ως ελεγκτής εταιρείας διορίζεται εταιρεία λογιστών της οποίας οποιοσδήποτε εταίρος, μέτοχος, αξιωματούχος ή υπάλληλος δε θα ηδύνατο να διοριστεί προσωπικά ως ελεγκτής της πρώτης αναφερόμενης εταιρείας, ως μη ανταποκρινόμενος στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (2), ο εν λόγω εταίρος, μέτοχος, αξιωματούχος ή υπάλληλος δε θα παρεμβαίνει κατά την εκτέλεση του ελέγχου με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει την ανεξαρτησία του φυσικού προσώπου που διενεργεί τον έλεγχο στο όνομα της εταιρείας λογιστών.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων οποιουδήποτε των εδαφίων (2) και (3), διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες και σε περίπτωση συνεχιζόμενης παράβασης σε επιπρόσθετη χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα λίρες για κάθε μέρα που συνεχίζεται η παράβαση.