Μεταβίβαση από προσωπικό αντιπρόσωπο

74. Μεταβίβαση από προσωπικό αντιπρόσωπο μετοχής ή άλλου συμφέροντος μέλους της εταιρείας που απεβίωσε, αν και ο προσωπικός αντιπρόσωπος δεν είναι ο ίδιος μέλος της εταιρείας, είναι έγκυρη ως να έγινε από τέτοιο μέλος κατά το χρόνο της κατάρτισης του μεταβιβαστικού εγγράφου.