Εξουσία για απόκτηση μετοχών που διαφωνούν με σχέδιο ή σύμβαση που εγκρίθηκαν από πλειοψηφία

201.-(1) Όταν σχέδιο ή σύμβαση που συνεπάγεται τη μεταβίβαση μετοχών ή οποιαδήποτε τάξη μετοχών εταιρείας (που στο άρθρο αυτό αναφέρεται ως “η εταιρεία που μεταβιβάζει”) σε άλλη εταιρεία, είτε αυτή είναι εταιρεία με την έννοια του Νόμου αυτού είτε όχι (που στο άρθρο αυτό αναφέρεται ως “η εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση”), έχει εγκριθεί, μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή της προσφοράς από την εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση από τους κατόχους μετοχών όχι λιγότερο από τα εννέα δέκατα της αξίας των μετοχών που προβλέπεται η μεταβίβαση (άλλων από μετοχές που κατέχονται ήδη, κατά την ημερομηνία της προσφοράς, από ή από εντολοδόχο της εταιρείας προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση ή της θυγατρικής της), η εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση δύναται, σε οποιοδήποτε χρόνο μέσα σε δύο μήνες από την εκπνοή των αναφερόμενων τεσσάρων μηνών, να δώσει με τον καθορισμένο τύπο ειδοποίηση σε οποιοδήποτε μέτοχο διαφωνεί ότι αυτή επιθυμεί να αποκτήσει τις μετοχές του και όταν δίνεται τέτοια ειδοποίηση η εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση, εκτός αν μετά από αίτηση που υποβλήθηκε από μέτοχο που διαφωνεί μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που δόθηκε η ειδοποίηση, το Δικαστήριο θεωρεί σωστό να διατάξει διαφορετικά, δικαιούται και υποχρεώνεται να αποκτήσει εκείνες τις μετοχές με τους όρους που σύμφωνα με το σχέδιο ή τη σύμβαση, οι μετοχές των μετόχων που συμφωνούν θα μεταβιβαστούν στην εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση:

Νοείται ότι όταν μετοχές της εταιρείας που μεταβιβάζει, της ίδιας τάξης ή τάξης όπως εκείνων που προβλέπεται η μεταβίβαση, κατέχονται ήδη όπως προαναφέρθηκε, με αξία μεγαλύτερη από το ένα δέκατο του συνόλου της αξίας των και εκείνων των μετοχών (άλλων από εκείνες που ήδη κατέχονται όπως προαναφέρθηκε) που προβλέπεται η μεταβίβαση, οι προηγούμενες διατάξεις του εδαφίου αυτού δεν τυγχάνουν εφαρμογής εκτός αν-

(α) η εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση προσφέρει τους ίδιους όρους σε όλους τους κατόχους των μετοχών (άλλων από εκείνες που ήδη κατέχονται όπως προαναφέρθηκε) που προβλέπεται η μεταβίβαση ή όταν οι μετοχές εκείνες περιλαμβάνουν μετοχές διαφορετικής τάξης, κάθε τάξης τους· και

(β) οι κάτοχοι που εγκρίνουν το σχέδιο ή σύμβαση, εκτός του ότι κατέχουν όχι λιγότερο από τα εννέα δέκατα σε αξία των μετοχών που προβλέπεται η μεταβίβαση (άλλων από εκείνες που ήδη κατέχονται όπως προαναφέρθηκε) των οποίων συνεπάγεται η μεταβίβαση, αποτελούν τουλάχιστο τα τρία τέταρτα του αριθμού των κατόχων των μετοχών εκείνων.

(2) Όταν σύμφωνα με οποιοδήποτε τέτοιο σχέδιο ή σύμβαση όπως προαναφέρθηκε, μετοχές εταιρείας μεταβιβάζονται σε άλλη εταιρεία ή εντολοδόχο της, και οι μετοχές εκείνες μαζί με οποιεσδήποτε άλλες μετοχές της εταιρείας που αναφέρθηκε πρώτα, οι κατεχόμενες από, ή από εντολοδόχο της εταιρείας που μεταβιβάζει ή τη θυγατρική της κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης, αποτελούν ή περιλαμβάνουν τα εννέα δέκατα της αξίας των μετοχών της εταιρείας που αναφέρθηκε πρώτα ή οποιασδήποτε τάξης των μετοχών εκείνων, τότε-

(α) μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της μεταβίβασης (εκτός αν έχει γίνει συμμόρφωση με την προϋπόθεση αυτή με προηγούμενη μεταβίβαση σύμφωνα με το σχέδιο ή τη σύμβαση) η εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση δίνει ειδοποίηση του γεγονότος εκείνου με τον καθορισμένο τύπο στους κατόχους των μετοχών που απέμειναν ή των μετοχών της τάξης εκείνης που απέμειναν, ανάλογα με την περίπτωση, που δεν συγκατατέθηκαν στο σχέδιο ή σύμβαση· και

(β) οποιοσδήποτε τέτοιος κάτοχος δύναται μέσα σε τρεις μήνες από το δόσιμο της ειδοποίησης σε αυτόν στον καθορισμένο τύπο να απαιτήσει από την εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση να αποκτήσει τις αναφερόμενες μετοχές

και όταν μέτοχος δίνει ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου αυτού σχετικά με οποιεσδήποτε μετοχές, η εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση δικαιούται και δεσμεύεται να αποκτήσει εκείνες τις μετοχές με τους όρους που σύμφωνα με το σχέδιο ή τη σύμβαση μεταβιβάστηκαν οι μετοχές των μετόχων που συμφώνησαν σε αυτή, ή με τέτοιους όρους που δυνατό να συμφωνηθούν ή που το Δικαστήριο ήθελε θεωρήσει σωστό να διατάξει μετά από αίτηση της εταιρείας προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση ή του μετόχου.

(3) Όταν η εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση έδωσε ειδοποίηση σύμφωνα με το εδάφιο (1) και μετά από αίτηση που υποβλήθηκε από τον μέτοχο που διαφωνεί, το Δικαστήριο δεν έκδοσε διάταγμα για το αντίθετο, μετά την εκπνοή ενός μηνός από την ημερομηνία που δόθηκε ειδοποίηση, ή, αν εκκρεμεί αίτηση από το μέτοχο που διαφωνεί προς το Δικαστήριο, μετά την εκδίκαση της αίτησης, η εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση διαβιβάζει αντίγραφο της ειδοποίησης προς την εταιρεία που μεταβιβάζει μαζί με μεταβιβαστικό έγγραφο που εκτελείται εκ μέρους του μετόχου από οποιοδήποτε πρόσωπο διορισμένο από την εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση και εκ μέρους της από την εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση, και καταβάλλει ή μεταβιβάζει στην εταιρεία που μεταβιβάζει το ποσό ή άλλη αντιπαροχή που αντιπροσωπεύει την τιμή που καταβάλλεται από την εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση για τις μετοχές που η εταιρεία εκείνη δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο αυτό να αποκτήσει, και τότε η εταιρεία που μεταβιβάζει γράφει την εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση ως τον κάτοχο εκείνων των μετοχών:

Νοείται ότι δεν απαιτείται μεταβιβαστικό έγγραφο για οποιαδήποτε μετοχή που το ένταλμα της εκκρεμεί κατά το χρόνο εκείνο.

(4) Οποιαδήποτε ποσά λήφθηκαν από την εταιρεία που μεταβιβάζει με βάση το άρθρο καταχωρούνται σε χωριστό λογαριασμό τράπεζας, και οποιαδήποτε τέτοια ποσά και οποιαδήποτε άλλη αντιπαροχή που λήφθηκε με τον τρόπο αυτό, κατέχονται από εκείνη την εταιρεία σε καταπίστευμα για τα διάφορα πρόσωπα που δικαιούνται στις μετοχές σχετικά με τις οποίες λήφθηκαν τα αναφερόμενα ποσά ή άλλη αντιπαροχή αντίστοιχα.

(5) Στο άρθρο αυτό η έκφραση “μέτοχος που διαφωνεί” περιλαμβάνει μέτοχο που δεν συγκατατέθηκε στο σχέδιο ή σύμβαση και οποιοδήποτε μέτοχο που παρέλειψε ή αρνήθηκε να μεταβιβάσει τις μετοχές του στην εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση σύμφωνα με το σχέδιο ή σύμβαση.

(6) Σχετικά με προσφορά που γίνεται από την εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση προς τους μετόχους της εταιρείας που μεταβιβάζει πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, το άρθρο αυτό τυγχάνει εφαρμογής-

(α) με την αντικατάσταση, στις γραμμές 8, 9, 10 και 11 του εδαφίου (1), των λέξεων “οι μετοχές για τις οποίες προνοείται η μεταβίβαση (άλλων από τις μετοχές που κατέχονται ήδη κατά την ημερομηνία της προσφοράς από, ή από εντολοδόχο για την εταιρεία προς την οποία γίνεται η μεταβίβαση”), με τις λέξεις “οι επηρεαζόμενες μετοχές” και με την παράλειψη της επιφύλαξης του εδαφίου εκείνου·

(β) με την παράλειψη του εδαφίου (2)· και

(γ) με την παράλειψη, στις γραμμές 8, 9, 10 και 11 του εδαφίου (3), των λέξεων “μαζί με μεταβιβαστικό έγγραφο που εκτελέστηκε από μέρους του μετόχου από οποιοδήποτε πρόσωπο διορισμένο από την εταιρεία προς την οποία έγινε η μεταβίβαση και εκ μέρους της από την εταιρεία προς την οποία έγινε η μεταβίβαση” και της επιφύλαξης του εδαφίου εκείνου.