Απαγόρευση σε ορισμένα πρόσωπα να είναι μοναδικοί σύμβουλοι ή γραμματείς

172. Καμιά εταιρεία-

(α) δεν έχει ως γραμματέα της εταιρείας οργανισμό, ο μοναδικός σύμβουλος του οποίου είναι ο μοναδικός σύμβουλος της εταιρείας ή

(β) δεν έχει ως μοναδικό σύμβουλο της εταιρείας οργανισμό ο μοναδικός σύμβουλος του οποίου είναι γραμματέας της εταιρείας.