Γενικής φύσεως περιορισμοί επί αναδιοργανώσεων, οι οποίες εμπίπτουν στο άρθρο 201Α.

201Β.(1) Το κατά το άρθρο 201Α ανωτέρω συμψηφιστικό ποσό σε μετρητά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των προς διάθεση μετοχών.

(2) Οι μετοχές της απορροφώσας, σε περίπτωση συγχωνεύσεως, και της επωφελούμενης, σε περίπτωση διασπάσεως, εταιρείας, δεν επιτρέπεται να ανταλλαγούν έναντι μετοχών της απορροφώμενης και διασπώμενης εταιρείας αντιστοίχως, οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή:

(α) Είτε της ίδιας της απορροφώσας ή επωφελούμενης εταιρείας ή προσώπου που ενεργεί εξ ονόματός του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας αυτής,

(β) είτε της ίδιας της απορροφώμενης ή διασπώμενης εταιρείας ή προσώπου που ενεργεί εξ ονόματός του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας αυτής.