Μη εφαρμογή των άρθρων 38 έως 46 του Νόμου.

46Α.  Οι διατάξεις των άρθρων 38 έως και 46 του Νόμου δεν εφαρμόζονται σε σχέση με μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα, στα οποία έχει εφαρμογή ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος και/ή ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος.