Ανάγκη δράσεως σε περίπτωση σημαντικής απώλειας μετοχικού κεφαλαίου.

169ΣΤ. (1) Σε περίπτωση, κατά την οποία ζημίες παρελθόντων οικονομικών ετών, ή άλλοι λόγοι, οδηγήσουν δημόσια εταιρεία σε απώλεια του εκδοθέντος κεφαλαίου της κατά 50% ή σε επίπεδο που κατά την άποψη των συμβούλων της θέτει την επίτευξη του εταιρικού σκοπού υπό αμφισβήτηση, συγκαλείται παραχρήμα, και σε καμία περίπτωση αργότερα από 28 ημέρες από τότε που η μείωση έγινε γνωστή στους συμβούλους, έκτακτη γενική συνέλευση σε ημερομηνία όχι απώτερη των 56 ημερών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση περί συγκλήσεως, για να εξετασθεί αν πρέπει να διαλυθεί η εταιρεία ή να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο μέτρο.

(2) Παράλειψη των συμβούλων της εταιρείας να ενεργήσουν ως ανωτέρω, συνιστά αστικό αδίκημα και τους καθιστά υπεύθυνους προς αποζημίωση. Η ευθύνη αυτή είναι προσωπική, απεριόριστη, από κοινού και κεχωρισμένη.