Περιεχόμενα ομαδικών λογαριασμών

146.-(1) Οι λογαριασμοί συγκροτημάτων που τίθενται ενώπιον εταιρείας παρέχουν αληθινή και ορθή εικόνα της κατάστασης των υποθέσεων και του κέρδους ή ζημιάς της εταιρείας και των θυγατρικών που αναφέρονται σε αυτούς ως σύνολο, στην έκταση που αφορά τα μέλη της εταιρείας.

(2) Όταν το οικονομικό έτος θυγατρικής εταιρείας δεν συμπίπτει με εκείνο της μητρικής εταιρείας, οι λογαριασμοί συγκροτημάτων, εκτός αν το Υπουργικό Συμβούλιο με αίτηση ή με τη συγκατάθεση των συμβούλων της μητρικής εταιρείας ορίσει διαφορετικά, αναφέρονται στις υποθέσεις της θυγατρικής όπως αυτές είναι κατά τη λήξη του οικονομικού έτους της, εκείνου που λήγει μαζί ή αμέσως προηγουμένως με εκείνο της μητρικής εταιρείας, και στο λογαριασμό κερδοζημιών της θυγατρικής για εκείνο το οικονομικό έτος.

(3) Χωρίς περιορισμό στο εδάφιο (1), αν οι λογαριασμοί συγκροτημάτων ετοιμάστηκαν ως ενοποιημένοι λογαριασμοί, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Όγδοου Παραρτήματος, στην έκταση που αυτό τυγχάνει εφαρμογής σε αυτούς, και αν δεν ετοιμαστούν με τον τρόπο αυτό πρέπει να παρέχουν τις ίδιες ή ισοδύναμες πληροφορίες:

Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με αίτηση ή με τη συγκατάθεση των συμβούλων εταιρείας, να μετατρέπει τις αναφερόμενες απαιτήσεις σε σχέση με εκείνη την εταιρεία για το σκοπό την προσαρμογή τους με τις περιστάσεις της εταιρείας.