Ερμηνεία.

201Θ. Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 201Ι μέχρι 201ΚΔ, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«διασυνοριακή συγχώνευση κεφαλαιουχικών εταιρειών» σημαίνει τη συγχώνευση κεφαλαιουχικών εταιρειών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κράτους μέλους και έχουν το εγγεγραμμένο γραφείο τους, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους εντός της Κοινότητας, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δυο από τις εταιρείες αυτές διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2001» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE), όπως εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται∙

«κεφαλαιουχική εταιρεία» σημαίνει:

(α) «εταιρεία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυπριακή εταιρεία, ή

(β) εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου που διαθέτει νομική προσωπικότητα, κατέχει χωριστά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι και τα μόνα που καλύπτουν τυχόν οφειλές της εταιρείας και υπόκειται σύμφωνα με την οικεία εθνική νομοθεσία σε όρους εγγύησης όπως αυτοί προβλέπονται στην Οδηγία 68/151/ΕΟΚ για τη προστασία των συμφερόντων των μετόχων και των τρίτων∙

«κυπριακή εταιρεία» σημαίνει εταιρεία κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου∙

«Οδηγία 68/151/ΕΟΚ» σημαίνει την Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968 περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται∙

«Οδηγία 2001/86/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τη συμπλήρωση του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται∙

«Οδηγία 2005/56/ΕΚ» σημαίνει την Οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται∙

«συγχώνευση» σημαίνει την πράξη με την οποία-

(α) μία ή περισσότερες κεφαλαιουχικές εταιρείες  διαλύονται χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και, κατά τη διάλυσή τους, μεταβιβάζουν σε άλλη, προϋπάρχουσα κεφαλαιουχική εταιρεία – την απορροφώσα εταιρεία – όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, του ενεργητικού και του παθητικού, ως αντάλλαγμα για τη διάθεση στους μετόχους τους τίτλων ή μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου της εν λόγω απορροφώσας εταιρείας και, ενδεχομένως, εξοφλητικού ποσού σε μετρητά μη υπερβαίνοντος το 10% της ονομαστικής αξίας ή, ελλείψει ονομαστικής αξίας, της λογιστικής αξίας των εν λόγω τίτλων ή μεριδίων, ή∙

(β) δύο ή περισσότερες κεφαλαιουχικές εταιρείες διαλύονται χωρίς να τεθούν σε εκκαθάριση και, κατά τη διάλυσή τους, μεταβιβάζουν σε άλλη κεφαλαιουχική εταιρεία την οποία συνιστούν – τη νέα εταιρεία – όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, του ενεργητικού και του παθητικού, ως αντάλλαγμα για τη διάθεση στους μετόχους τους τίτλων ή μεριδίων του εταιρικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας και, ενδεχομένως, εξοφλητικού ποσού σε μετρητά μη υπερβαίνοντος το 10% της ονομαστικής αξίας ή ελλείψει ονομαστικής αξίας, της λογιστικής αξίας αυτών των τίτλων ή μεριδίων, ή∙

(γ) μία κεφαλαιουχική εταιρεία διαλύεται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και, κατά τη διάλυσή της, μεταβιβάζει όλα τα περιουσιακά της στοιχεία, του ενεργητικού και του παθητικού, στην κεφαλαιουχική εταιρεία που κατέχει όλους τους τίτλους ή μερίδια του εταιρικού της κεφαλαίου.