Αλλαγή ονόματος

19.-(1) Εταιρεία δύναται με ειδικό ψήφισμα και με τη γραπτή έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου να αλλάξει το όνομα της.

(2) Αν εταιρεία κατά την πρώτη της εγγραφή ή κατά την εγγραφή της με νέο όνομα, λόγω αβλεψίας ή άλλου λόγου, γράφτηκε με όνομα που κατά τη γνώμη του Υπουργικού Συμβουλίου είναι πολύ όμοιο με το όνομα με το οποίο υφιστάμενη εταιρεία γράφτηκε προηγούμενα, η εταιρεία που αναφέρθηκε πρώτα δύναται να αλλάξει το όνομα της με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, και αν αυτός διατάξει μέσα σε έξι μήνες από την εγγραφή της με το όνομα αυτό, οφείλει να το αλλάξει μέσα σε έξι εβδομάδες από τη διαταγή ή μέσα σε τέτοια μεγαλύτερη περίοδο που το Υπουργικό Συμβούλιο δυνατό να θεωρήσει ορθό να επιτρέψει.

Αν εταιρεία παραλείψει να συμμορφωθεί με τη διάταξη που προβλέπει το εδάφιο αυτό, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνεχίζεται η παράλειψη.

(3) Όταν εταιρεία αλλάζει το όνομα της βάσει του άρθρου αυτού, ο έφορος καταχωρεί στο μητρώο, στη θέση του προηγούμενου ονόματος το νέο όνομα και εκδίδει πιστοποιητικό σύστασης αλλαγμένο για να αντιμετωπίσει τις περιστάσεις της υπόθεσης.

(4) Αλλαγή ονόματος από εταιρεία που έγινε βάσει του άρθρου αυτού δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις της εταιρείας ή καθιστά ελαττωματική οποιαδήποτε νομική διαδικασία από ή εναντίον της και οποιαδήποτε νομική διαδικασία που δυνατό να συνεχίζεται ή άρχισε εναντίον της με το προηγούμενο της όνομα, δύναται να συνεχίζεται ή αρχίζει εναντίον της με το νέο της όνομα.