Δημιουργία ορισμένων υποχρεώσεων εξεταστή

202ΙΕ.-(1) Σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος σύμφωνα με τον Νόμο αυτό για την εκκαθάριση της εταιρείας ή διορισμού παραλήπτη, οποιεσδήποτε υποχρεώσεις δημιούργησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου προστασίας που αναφέρονται στο εδάφιο (2), θεωρούνται, για τους σκοπούς του άρθρου 202ΛΒ, ως δαπάνες οι οποίες δεόντως δημιουργήθηκαν.

(2) Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) είναι εκείνες που πιστοποιούνται από τον εξεταστή κατά το χρόνο που προκύπτουν, ως δαπάνες που προκύπτουν κάτω από περιστάσεις όπου διαφορετικά, κατά τη γνώμη του εξεταστή, η επιβίωση της εταιρείας ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern) κατά την περίοδο προστασίας θα επηρεαζόταν δυσμενώς σε μεγάλο βαθμό.

(3) Στο παρόν άρθρο, «περίοδος προστασίας» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει από το διορισμό και κατά τη διάρκεια της οποίας η εταιρεία τελεί υπό την προστασία του Δικαστηρίου.