Ερμηνεία

2.-(1) Στον Νόμο αυτό εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά οι ακόλουθες εκφράσεις έχουν τις έννοιες που αποδίδονται στο Νόμο αυτό (δηλαδή):-

"αγορά του εξωτερικού" σημαίνει το πολυμερές σύστημα, το οποίο διευθύνει ή εκμεταλλεύεται διαχειριστής αγοράς και το οποίο επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση πλειόνων συμφερόντων τρίτων για την αγορά ή/και την πώληση χρηματοοικονομικών μέσων, εντός του συστήματος και σύμφωνα με τους κανόνες του που δεν παρέχουν διακριτική ευχέρεια, κατά τρόπο που καταλήγει στη σύναψη σύμβασης σχετικής και χρηματοοικονομικά μέσα, εισηγμένα προς διαπραγμάτευση βάσει των κανόνων ή/και των συστημάτων του, και το οποίο ευρίσκεται εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας∙

“Ακίνητη ιδιοκτησία” περιλαμβάνει-

(α) γη

(β) οικοδομές και άλλα κατασκευάσματα, οικοδομήματα ή προσαρτήματα σταθερά συνδεδεμένα με οποιαδήποτε γη ή με οποιαδήποτε οικοδομή ή με άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα

(γ) δέντρα, αμπέλια και κάθε άλλο πράγμα που φυτεύτηκε ή βλάστησε πάνω σε οποιαδήποτε γη όπως και τους οποιουσδήποτε καρπούς τους πριν από τον αποχωρισμό

(δ) πηγές, φρέατα, νερά και δικαιώματα πάνω σε νερά είτε αυτά κατέχονται μαζί με οποιαδήποτε γη είτε ανεξάρτητα από αυτή

(ε) προνόμια ελευθερίας, δουλείας και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα και πλεονεκτήματα που ανήκουν ή θεωρούνται ότι ανήκουν σε οποιαδήποτε γη ή οικοδομή ή άλλο κατασκεύασμα ή οικοδόμημα

(στ) εξ αδιαιρέτου ιδανική μερίδα ιδιοκτησίας όπως αναφέρεται πιο πάνω.

“ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας” έχει την έννοια που αποδίδεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 202Β·

“αντιπρόσωπος” δεν περιλαμβάνει το δικηγόρο προσώπου που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή˙

“αξιωματούχος” σε σχέση με νομικό πρόσωπο περιλαμβάνει διευθυντή, διευθύνοντα σύμβουλο ή γραμματέα˙

“βιβλίο και έγγραφο” και “βιβλίο ή έγγραφο” περιλαμβάνουν λογαριασμούς, συμβόλαια, γραπτά κείμενα και έγγραφα˙

“Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές″ θεωρούνται τα λογιστικά πρότυπα τα οποία γίνονται αποδεκτά από αναγνωρισμένες Χρηματιστηριακές Αρχές, όπως αυτές περιλαμβάνονται στον κατάλογο μελών του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματιστηριακών Αρχών – International Organization of Securities Commissions (IOSCO)˙

“γενικοί κανονισμοί” σημαίνει γενικούς κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 333 και περιλαμβάνει τύπους˙

“Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα”, σημαίνει  τα εκάστοτε εν ισχύι International Accounting Standards (IAS) και τα International Financial Reporting Standards (IFRS), καθώς και τα συναφή κείμενα, τα οποία εκδίδονται υπό τη γενική εποπτεία του International Accounting Standards Board (IASB) και όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

“δημόσια εταιρεία” σημαίνει την εταιρεία που δεν είναι ιδιωτική˙

“δημοσιοποίηση” σημαίνει την παρουσίαση στην εταιρεία σε    γενική συνέλευση, την αποστολή εγγράφων βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 152, ως και την κάθε ανάγνωση, ανακοίνωση, έκδοση, κυκλοφορία ή δημοσίευση˙

“έγγραφο” περιλαμβάνει κλήση, ειδοποίηση, διάταγμα και άλλα δικόγραφα και μητρώα·

“εγγύηση” σημαίνει σύμβαση εγγύησης κατά την έννοια του περί Συμβάσεων Νόμου·

“εγγυητής” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει ευθύνη υπό εγγύηση αναφορικά με το χρέος μιας εταιρείας στην οποία έχει διοριστεί εξεταστής·

“εισηγμένη εταιρεία σε οργανωμένη αγορά” σημαίνει εταιρεία της οποίας το εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται στη Δημοκρατία και της οποίας οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, η οποία βρίσκεται ή λειτουργεί εντός κράτους μέλους και δεν περιλαμβάνει:

(α) οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 8 του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου· και

(β) οργανισμούς οι οποίοι έχουν μοναδικό σκοπό να επενδύουν συλλογικά κεφάλαια που συγκεντρώνουν από το κοινό και η λειτουργία των οποίων βασίζεται στην αρχή της διασποράς του κινδύνου και δεν επιδιώκουν να αναλάβουν νομικό ή διαχειριστικό έλεγχο οποιουδήποτε από τους εκδότες στους οποίους επενδύουν, εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων είναι εγκεκριμένοι και υπόκεινται στην εποπτεία των αρμόδιων αρχών, διαθέτουν δε θεματοφύλακα που ασκεί αρμοδιότητες αντίστοιχες μ’  αυτές που προβλέπει ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος·

“έκδοση γενικά” σε σχέση με πρόσκληση για εγγραφή σημαίνει την έκδοση που απευθύνεται στα πρόσωπα που δεν είναι υφιστάμενα μέλη ή κάτοχοι χρεωστικών ομολόγων της Εταιρείας˙

“εκούσια εκκαθάριση από μέλη της εταιρείας” έχει την έννοια που αποδίδεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 266˙

“εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές” έχει την έννοια που της αποδίδεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 266˙

“ελάχιστη εγγραφή” έχει την έννοια που της αποδίδεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 47˙

“ελεγκτής” σημαίνει το πρόσωπο που έχει διορισθεί ως ελεγκτής όπως προβλέπεται στα άρθρα 155 έως 155ΣΤ˙

“έλεγχος” σημαίνει έλεγχο ως προβλέπεται στο άρθρο 152Α˙

“ενδιαφερόμενο μέρος” σε σχέση με εταιρεία, στην οποία αφορά το εδάφιο (1) του άρθρου 202Α σημαίνει -

(α) πιστωτή της εταιρείας˙

(β) μέλος της εταιρείας˙

(γ)  συνεισφορέα˙

(δ) εγγυητή οποιωνδήποτε υποχρεώσεων της εταιρείας˙

(ε) οποιοδήποτε πρόσωπο, η περιουσία του οποίου υπόκειται σε οποιαδήποτε υποθήκη ή επιβάρυνση ή εξασφάλιση για οποιαδήποτε οφειλή ή υποχρέωση της εταιρείας˙

“ένταλμα” έχει την έννοια που του αποδίδεται από το εδάφιο (2) του άρθρου 81˙

“εξεταστής” σημαίνει τον εξεταστή που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 202Α˙

“επίσημος παραλήπτης“ έχει την έννοια που του αποδίδεται από το άρθρο 222˙

“εταιρεία” σημαίνει εταιρεία που συστάθηκε και γράφτηκε βάσει του παρόντος Νόμου ή υφιστάμενη Εταιρεία˙

“εταιρεία (ή εταιρείες) κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)” σημαίνει εταιρεία που έχει μια από τις ακόλουθες εταιρικές μορφές: -

(i) στη Γερμανία: die Aktiengesellschaft, die Komanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

(ii) στο Βέλγιο: la société anonyme/de naamloze vennootschap, la société en commandite par actions / de commanditaire vennootchap op aandelen, la société à responsabilité limitée/de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

(iii) στη Δανία:  aktieselskab, kommandifaktieselskab,  anpartsselskab,

(iv) στη Γαλλία:  la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée,

(v) στην Ιρλανδία: public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

(vi) στην Ιταλία: la societa per azioni, la societa in accomandita per azioni, la societa a  responsabilita limitata;

(vii) στο Λουξεμβούργο: la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à  responsabilité limitée;

(viii) στις Κάτω Χώρες: de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

(ix) στο Ηνωμένο Βασίλειο: public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

(x) στην Ελλάδα: την ανώνυμη εταιρεία, την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, την ετερόρρυθμη κατά μετοχάς εταιρεία;

(xi) στην Ισπανία: la sociedad anonima, la sociedad commanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

(xii) στην Πορτογαλία: la sociedad anonima, de responsabilidade limitada, a sociedadde em comandita por accões, a sociedade por quotas de responsabilidada limitada;

(xiii) στην Αυστρία: die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

(xiv) στη Φινλανδία: yksityinen osakeyhtio/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,

(xv) στη Σουηδία: aktiebolag;

(xvi) στη Τσεχία: společnost s ručením omezeným, akciová společnost;

(xvii) στην Εσθονία: aktsiaselts, osaühing;

(xviii) στη Λετονία: akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

(xix) στη Λιθουανία: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės;

(xx) στην Ουγγαρία: nyilvánosan múködó részvénytársaság∙

(xxi) στη Μάλτα:kumpanija pubblika/public limited liability company, kumpanija privata/private limited liability company, soċjeta in akkomandita bil‑kapital maqsum f'azzjonijiet/partnership en commandite with the capital divided into shares;

(xxii) στην Πολωνία: spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo‑akcyjna;

(xxiii) στη Σλοβενία: delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komanditna delniška družba;

(xxiv) στη Σλοβακία: akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným,

(xxv) στη Βουλγαρία: акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции, събирателно дружество,

(xxvi) στη Ρουμανία: societate pe acţiuni, societate cu rǎspundere limitatǎ, societate în comanditǎ pe acţiuni,asocietate în nume colectiv, societate în comanditǎ simplǎ,

(xxvii) στην Κροατία: dioničko društvo, društvo s organičenom odgovornošću, javno trgovačko društvo, komanditno društvo∙

“ετήσια έκθεση” σημαίνει την έκθεση που απαιτείται να γίνει σε περίπτωση εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο βάσει του άρθρου 118 και σε περίπτωση εταιρείας χωρίς μετοχικό κεφάλαιο βάσει του άρθρου 119˙

“εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση” και “εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές” έχουν αντίστοιχα τις έννοιες που αποδίδονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 3˙

“ηλεκτρονικά μέσα” εννοεί μέσα ηλεκτρονικού μηχανισμού για την επεξεργασία (περιλαμβανομένης ψηφιακής συμπίεσης), αποθήκευση και την μετάδοση δεδομένων, χρησιμοποιώντας καλώδια, ράδιο, οπτικές τεχνολογίες ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρομαγνητικό μέσο·

“ημερομηνία καταγραφής” σημαίνει ημερομηνία όχι πέραν των δύο εργάσιμων ημερών πριν τη γενική συνέλευση με την οποία σχετίζεται·

“θεσμική δήλωση” σημαίνει ένορκη δήλωση ή άλλη δήλωση που γίνεται με όρκο ή με βεβαίωση˙

“θεσμική συνέλευση” σημαίνει τη συνέλευση που απαιτείται να συγκληθεί σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 124·

“θυγατρική” σημαίνει θυγατρική όπως ορίζεται στο άρθρο 148·

“ιδιωτική εταιρεία” έχει την έννοια που της αποδίδεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 29·

“ιδρυτικό έγγραφο” σημαίνει το ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας όπως καταρτίστηκε αρχικά ή όπως αλλάχτηκε σύμφωνα με οποιοδήποτε νομοθέτημα·

“καθορισμένες” σε σχέση με τις διατάξεις του Νόμου αυτού που αφορούν την εκκαθάριση εταιρειών σημαίνει, τις καθορισμένες από γενικούς κανονισμούς, και σε σχέση με άλλες διατάξεις του νόμου αυτού καθορισμένες από κανονισμούς ή διατάγματα του Υπουργικού Συμβουλίου·

“καταστατικό“ σημαίνει το καταστατικό εταιρείας όπως αρχικά καταρτίστηκε ή όπως αλλάχτηκε με ειδικό ψήφισμα και περιλαμβάνει, στην έκταση που εφαρμόζονται στην εταιρεία, τους Κανονισμούς που περιέχονται στον Πίνακα Α που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Περιορισμένης Ευθύνης) Νόμο, ή στον Πίνακα Α του Πρώτου Παραρτήματος·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"κοινή σφραγίδα" περιλαμβάνει και σφραγίδα που δεν αφήνει ανάγλυφο αποτύπωμα∙

“λογαριασμοί” σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις·

“λογαριασμοί συγκροτημάτων” σημαίνει τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 142·

“μετοχή” σημαίνει μετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας και περιλαμβάνει αποθεματικό εκτός όταν υπάρχει ρητή ή σιωπηρή διάκριση μεταξύ αποθεματικού και μετοχών·

“μητρική εταιρεία” σημαίνει μητρική εταιρεία όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 148·

“μητρώο εξωτερικού” έχει την έννοια που του αποδίδεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 114·

“μοναδικός ταυτοποιητής”  σημαίνει τον κωδικό/αριθμό που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ των μητρώων των κρατών μελών μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων˙

“ο έφορος εταιρειών” ή όταν χρησιμοποιείται σχετικά με εγγραφή εταιρειών “ο έφορος“ σημαίνει τον Επίσημο Παραλήπτη και Έφορο και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για να ασκεί όλες ή οποιεσδήποτε από τις εξουσίες και εκτελεί όλα ή οποιαδήποτε από τα καθήκοντα του εφόρου·

“Οδηγία 2004/25/ΕΚ” σημαίνει την Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς·

“οικονομικό έτος” σε σχέση με νομικό πρόσωπο σημαίνει την περίοδο για την οποία καταρτίστηκε οποιοσδήποτε λογαριασμός κερδών και ζημιών του νομικού προσώπου που παρουσιάζεται ενώπιον του κατά τη γενική συνέλευση είτε η περίοδος αυτή είναι έτος είτε όχι·

“οικονομικές καταστάσεις” σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις που προβλέπονται στα άρθρα 142 και 144˙

“οργανωμένη αγορά” σημαίνει τη ρυθμιζόμενη ή οργανωμένη αγορά, όπως αυτή ορίζεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο˙

“Πίνακας Α” σημαίνει τον Πίνακα Α στο Πρώτο Παράρτημα˙

“πλατφόρμα” σημαίνει την Ευρωπαϊκή κεντρική πλατφόρμα που δημιουργείται δυνάμει της παραγράφου (1) του Άρθρου 4α της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του Άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες, και συνίσταται στη συγκεντρωτική δέσμη μέσων της τεχνολογίας των πληροφοριών που ενσωματώνει τις υπηρεσίες που παρέχουν τα μητρώα των κρατών μελών και αποτελεί μία κοινή διεπαφή˙

“πραγματική και προσωπική“ σημαίνει αντίστοιχα ακίνητη και κινητή˙

“πρόσκληση για εγγραφή” σημαίνει οποιαδήποτε πρόσκληση για εγγραφή, ειδοποίηση, εγκύκλιο, διαφήμιση ή άλλη πρόσκληση που προσφέρει στο κοινό μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα για εγγραφή ή αγορά˙

“πρόστιμο παράλειψης” και “λειτουργός που βρίσκεται σε παράλειψη” έχουν αντίστοιχα την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 375˙

“συγκρότημα εταιρειών” σημαίνει το σύνολο εταιρειών, το οποίο αποτελείται από τη μητρική και τη θυγατρική ή τις θυγατρικές της˙

“συμβολαιογραφικά” περιλαμβάνει πιστοποίηση από πιστοποιούντα υπάλληλο˙

“σύμβουλος” περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο που κατέχει τη θέση του συμβούλου με οποιοδήποτε όνομα και αν αποκαλείται˙

“συνεισφορέας” έχει την έννοια που του αποδίδεται με το άρθρο 205˙

“σύστημα διασύνδεσης μητρώων” σημαίνει το σύστημα διασύνδεσης των κεντρικών και εμπορικών μητρώων και των μητρώων εταιρειών που θεσπίζεται δυνάμει της παραγράφου 2 του Άρθρου 4α της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, περί του συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του Άρθρου 54 της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων στα κράτη μέλη με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες˙

“το Δικαστήριο” χρησιμοποιούμενο σε σχέση με εταιρεία σημαίνει το Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία για τη διάλυση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 209˙

“τραπεζική αργία” σημαίνει την ημέρα που είναι τραπεζική αργία βάσει του περί Τραπεζικών Αργιών Νόμου˙

“τυποποιημένος μορφότυπος μηνύματος” σημαίνει την ηλεκτρονική μορφή μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών  στη σχετική γλωσσική εκδοχή, τα οποία διανέμονται, μέσω, της πλατφόρμας από το κάθε μητρώο των κρατών μελών προς τα αρμόδια μητρώα άλλων κρατών μελών˙

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού˙

“υφιστάμενη εταιρεία” σημαίνει εταιρεία που συστάθηκε και γράφτηκε σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Περιορισμένης Ευθύνης) Νόμο ή τον περί Εταιρειών (Περιορισμένης Ευθύνης με Εγγυήσεις) Νόμο του 1949˙

“χρέος προς χρηματοπιστωτικό ίδρυμα” σημαίνει ποσό, το οποίο αποτελεί οφειλή βάσει αρχικά συναφθείσας σύμβασης για παροχή οποιασδήποτε χρηματοπιστωτικής διευκόλυνσης εκ μέρους πιστωτικού ιδρύματος και περιλαμβάνει το συμβατικό τόκο και τον τόκο υπερημερίας, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσοστό του δύο τοις εκατόν (2%) επί των καθυστερημένων δόσεων και μη συνυπολογιζομένων κατά τον καθορισμό του εν λόγω τόκου υπερημερίας, οποιωνδήποτε δόσεων έχουν ήδη καταβληθεί από την εταιρεία˙

“χρεωστικά ομόλογα” περιλαμβάνει ομολογιακά δάνεια, χρεώγραφα και άλλες επιβαρύνσεις εταιρείας είτε αυτά συνιστούν εμπράγματο βάρος πάνω στο ενεργητικό της εταιρείας είτε όχι˙

“χρόνος για το άνοιγμα των καταλόγων εγγραφής” έχει την έννοια που του αποδίδεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 50˙

“ψήφισμα για εκούσια εκκαθάριση εταιρείας” έχει την έννοια που του αποδίδεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 261˙

“Ψήφισμα για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου” έχει την έννοια που του αποδίδεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 64˙

“SE” σημαίνει Ευρωπαϊκή Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ή Societas Europaea) και έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας (SE), και συμπεριλαμβάνει SE η οποία θα εγγραφεί ή έχει εγγραφεί στη Δημοκρατία.

(2) Πρόσωπο δεν θεωρείται ως πρόσωπο εντός της έννοιας των διατάξεων του Νόμου αυτού, σύμφωνα με τις οδηγίες ή εντολές του οποίου ενεργούν συνήθως οι σύμβουλοι εταιρείας, διότι οι σύμβουλοι εταιρείας ενεργούν κατόπι συμβουλής που τους δίνεται από αυτό υπό επαγγελματική ιδιότητα.

(3) Στον παρόντα Νόμο οι αναφορές σε νομικό πρόσωπο ή οργανισμό ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν και εταιρεία που συστάθηκε εκτός της Δημοκρατίας.

(4) Οποιαδήποτε διάταξη στο Νόμο αυτό που υπερισχύει ή ερμηνεύει το καταστατικό της εταιρείας, εκτός όπως προνοείται από το Νόμο αυτό, εφαρμόζεται σε σχέση με το καταστατικό που ισχύει κατά την έναρξη του παρόντος Νόμου όπως και σε σχέση με το καταστατικό που ισχύει μετά και θα εφαρμόζεται επίσης σε σχέση με το ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας όπως αυτή εφαρμόζεται στο καταστατικό της.