Σημείωση
2 του Ν. 6(Ι)/2019Κατάργηση διατάξεων του βασικού νόμου

2.-(1) Τα άρθρα 18ΛΘ μέχρι 18ΝΣΤ, το εδάφιο (2) του άρθρου 18ΝΖ, τα άρθρα 18ΝΗ μέχρι 18ΟΒ και τα Παραρτήματα IV έως IX του βασικού νόμου, καταργούνται.

(2) Οποιοιδήποτε Κανονισμοί, διατάγματα, αποφάσεις και γνωστοποιήσεις εκδόθηκαν με βάση τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) υπό κατάργηση άρθρα, λογίζεται ότι εκδόθηκαν με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Προϋποθέσεις Εισόδου και Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών με σκοπό την Έρευνα, τις Σπουδές, την Πρακτική Άσκηση, την Εθελοντική Υπηρεσία, τις Ανταλλαγές Μαθητών ή τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα) Νόμο και εφαρμόζονται κατ' αναλογία, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν ως εάν είχαν εκδοθεί με βάση τον εν λόγω Νόμο.

(3) Κάθε εξουσιοδότηση, έγκριση ή άλλη πράξη που έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Υπουργό Εσωτερικών ή άλλη αρχή, με βάση τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) υπό κατάργηση άρθρα, λογίζεται ότι έγινε με βάση τις διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Προϋποθέσεις Εισόδου και Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών με σκοπό την Έρευνα, τις Σπουδές, την Πρακτική Άσκηση, την Εθελοντική Υπηρεσία, τις Ανταλλαγές Μαθητών ή τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα) Νόμου.