Σημείωση
11(2) του Ν143(I)/2009Έναρξη της ισχύος

11.-(2) Τα άρθρα 3, 4 και 10 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ σε έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.